Kontrola Inspektora Kontroli ZUS – styczeń 2011

W dniach 4-7 stycznia 2010 r., 10-14 stycznia 2010 r., 17-18 stycznia 2010 r. oraz 21 stycznia 2010 r. przeprowadzona została kontrola przez upoważnionego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakresem kontroli objęto prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest Fundacja oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za okres od 01/2007 do 12/2009r. 

Przeprowadzona kontrola wykazała że:

1. W zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Fundacja dopełniła obowiązku zgłoszenia płatnika składek w trybie dokumentu ZUS ZPA

2. Wszystkie zatrudnione w kontrolowanym okresie osoby na podstawie umowy o pracę zostały przez płatnika składek zgłoszone do stosownych ubezpieczeń. W trakcie czynności kontrolnych ustalono że nie wszyscy zleceniobiorcy zostali przez płatnika składek zgłoszeni do stosownych ubezpieczeń (15 osób). Ustalono że za wszystkie te osoby płatnik zadeklarował i opłacił należne składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Fundacja wyjaśniła iż brak stosownych dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących spowodowana była spiętrzeniem zadań związanych z dokumentacją zgłoszeniową zleceniobiorców na co nałożyła się w tym czasie przeprowadzka związana ze zmianą siedziby Fundacji.

3. Fundacja nie zgłosiła do ubezpieczeń społecznych trzech zleceniobiorców w związku z oświadczeniem przez nich, że posiadają inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych, Fundacja zadeklarowała i opłaciła jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W wyniku kontroli inspektor ustalił, iż osoby te w okresie wykonywania umowy nie osiągnęły minimalnego wynagrodzenia lub nie miały innego tytułu ubezpieczenia. W związku z powyższym inspektor dokonał:
- przypisu składek społecznych 2 303,12 zł.
- odpisu składek zdrowotnych 90,92 zł.
- przypisu składek na Fundusz Pracy 1 061,35 zł. 

3. W zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu przeprowadzona kontrola wykazała że:
- ubezpieczeni, którym Fundacja dokonała wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz z ubezpieczenia wypadkowego posiadają tytuł do wypłaty tych świadczeń,
- Fundacja posiada dokumenty uzasadniające fakt wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz z ubezpieczenia wypadkowego,
- składniki wynagrodzeń przyjęte przez Fundację do podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego są zgodne z dokumentami źródłowymi,
- podstawę wymiaru zasiłków oraz ich wysokość Fundacja ustaliła na warunkach ogólnie obowiązujących,
- kwoty zasiłków rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych stanowią odzwierciedlenie faktycznie dokonanych wypłat.

4. W zakresie prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe przeprowadzona kontrola wykazała iż w okresie objętym kontrolą Fundacja nie kompletowała wniosków emerytalno-rentowych.

5. W zakresie wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych przeprowadzona kontrola wykazała że:
- w okresie objętym kontrolą Fundacja nie sporządzała zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach na drukach ZUS Rp-7,
- w okresie objętym kontrolą Fundacja wywiązała się z obowiązku powiadomienia ZUS o przychodach osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe,

-dane zawarte w zaświadczeniach na drukach ZUS Z-3 stanowiły odzwierciedlenie danych zawartych w dokumentacji finansowo – księgowej Fundacji. 

 

Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”


Data publikacji : 04.03.2011 Data modyfikacji : 20.03.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 3427

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”